1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών ιστότοπος (website) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 997997389, Α.Μ.Α.Ε. 67329/50/B/08/03, Α.Ε Γ.Ε.ΜΗ. 046885918000, Αρ.Γενικού Μητρώου 128464704000, Σοφ. Βενιζέλου 16, Δ. Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου, ΤΚ 54629 Θεσσαλονίκη, Κτίριο Μ. Αλέξανδρος,, Τηλ. 2310 705002, email: info@gev.gr (εφεξής «Εταιρία»). Στο κείμενο αυτό περιλαμβάνονται οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού μας Καταστήματος που ισχύουν σε  κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος, η οποία διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν και κατ’ αποκλεισμό άλλων όρων και συμφωνιών. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος ούτε να πραγματοποιεί συναλλαγές με αυτό.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ο δικτυακός τόπος www.gev.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.gev.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Από την εταιρία μας καταβάλλεται  κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η  ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν  δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.gev.gr,. εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά.  Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του ιστοχώρου www.gev.gr.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο www. gev.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η εταιρία δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες  που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών, για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

Η Εταιρία  θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www. gev.gr. και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του www. gev.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών ή από άλλες αιτίες.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του gev.gr, να μεταβάλλει το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον ιστοχώρο gev.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου του, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας («Όροι Χρήσης») είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.gev.gr. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το Κατάστημα για:
α. Να αποστέλλει ή να δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο ή είναι παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρία ή οποιονδήποτε τρίτο.
β. Να αποστέλλει ή να δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς δικαίωμα και με παραβίαση της νομοθεσίας ή των συμφωνιών εμπιστευτικότητας, καθώς και περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών της Εταιρίας ή τρίτων,
γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
δ. Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορά τρίτους.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρίας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την αγορά προϊόντων από την Εταιρία μας μέσω του Καταστήματος δεν απαιτείται η εγγραφή στο Κατάστημα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να κάνει login (αν είναι ήδη εγγεγραμμένος) ή να δηλώσει τα στοιχεία στα οποία θα αποσταλεί το αγαθό. Αν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί, είτε να δηλώσει και ένα password, και, έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν για μελλοντικές συναλλαγές είτε να μη δηλώσει password, οπότε σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων.

Για την εγγραφή απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές, σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παράγραφο του παρόντος που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα.

Οι παραγγελίες γίνονται με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. H σύμβαση ολοκληρώνεται κατά τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαιωτικό της παραγγελίας. Οι λοιπές ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

Πριν από την αποστολή της παραγγελίας ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που παραγγέλλει.

β) τα στοιχεία του Καταστήματος, τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

γ) τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένο το Κατάστημα, τον αριθμό τηλεφώνου του, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με το Κατάστημα γρήγορα και αποτελεσματικά.

δ) τη συνολική τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου ή τέλους καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες επιβαρύνσεις αφορούν τον τρόπο αποστολής ή παράδοσης.

ε) ότι ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κόστος για τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου.

στ) Την ορθή διευθέτηση του τρόπου πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης της παραγγελίας, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας το Κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα.

ζ) το ότι συνάπτοντας σύμβαση με το Κατάστημα έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

η) ότι το Κατάστημα υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και ότι παρέχει περαιτέρω εμπορική εγγύηση και υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη μετά την πώληση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους.

θ) ότι το κατάστημα τηρεί απαρέγκλιτα α) τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο -αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.greekecommerce.gr/vivliothiki/kodikas-deontologias/

και β) τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ Α΄, φύλλο 23)

Στην περίπτωση που το Κατάστημα προβαίνει σε προσφορές προϊόντων, αυτές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το Κατάστημα δεν υπέχει ευθύνη προς αποζημίωση του πελάτη, στην περίπτωση που λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος, τα προϊόντα και οι τιμές τους δεν είναι σωστά ενημερωμένα, ιδίως εάν οι τιμές είναι είτε ιδιαίτερα χαμηλές είτε ιδιαίτερα υψηλές. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Κατάστημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

To Κατάστημα ενημερώνει ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φορέα εναλλακτικής επίλυσης για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 524/2013 και την Κ.Υ.Α.70330/2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές μέσω του καταστήματος γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής πώλησης που παραδίδεται κατά την παράδοση του προϊόντος, είτε με τιμολόγιο, στην περίπτωση που ο πελάτης είναι επιτηδευματίας.

Σε περίπτωση αποστολής δώρου σε άλλη διεύθυνση, ο πελάτης λαμβάνει το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό σε ψηφιακή μορφή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ ο παραλήπτης του δώρου λαμβάνει το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Στις αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδος ισχύουν οι εξής επιλογές τρόπου πληρωμής:

Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express και Diners.

Με αντικαταβολή.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα παραγγελθέντα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο επισκέπτης/χρήσης του Καταστήματος, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τον τρόπο πληρωμής και τον τόπο αποστολής, ενώ εμφανίζονται αυτόματα στο καλάθι αγορών.

Το Κατάστημα αποστέλλει τα εμπορεύματα μέσα σε εύλογο χρόνο, εάν όλα τα είδη του καλαθιού είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ εάν συμπεριλαμβάνονται προϊόντα στα οποία ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης (π.χ. διαθέσιμο σε 15 ημέρες), τότε το σύνολο της παραγγελίας αποστέλλεται μέσα σε τρείς ημέρες από την νοητή ημερομηνία άμεσης διαθεσιμότητας του προϊόντος που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

Βεβαίως, σημειώνεται ότι το Κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλα περιστατικά τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται από το Κατάστημα στον αγοραστή, μόνο έπειτα από την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των αγαθών, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στον μεταφορέα.


6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις ευθύνης του Καταστήματος για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος  με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα ή 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Συνομολογημένη είναι η ιδιότητα όταν έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Τα δικαιώματα αυτά του πελάτη παραγράφονται μετά από την πάροδο δύο ετών.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο πελάτης, όταν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, μπορεί μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που συνήψε με το Κατάστημα, επιστρέφοντας όλα τα προϊόντα με μεταφορικό μέσο της επιλογής του και δικά του έξοδα, χωρίς οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δήλωσης υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Στην περίπτωση αυτή, το Κατάστημα οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο μεταφοράς χρημάτων της αρχικής συναλλαγής, εκτός από τις περιπτώσεις αντικαταβολής που τα χρήματα επιστρέφονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. Δεν επιστρέφονται τυχόν πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, όπως η πληρωμή με αντικαταβολή, παρά μόνο τα βασικά ελάχιστα έξοδα αποστολής.

Η ευθύνη του πελάτη περιορίζεται στη μείωση της αξίας των αγαθών για χρήση η οποία δεν ήταν αναγκαία για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, και της φύσης του προϊόντος, ενώ η κατάσταση του προϊόντος πρέπει να επιτρέπει την επαναπώληση του χωρίς οποιαδήποτε επισκευή. Ομοίως, η κατάσταση της συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια, χωρίς φθορές, που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τρόφιμα, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επαφή με ήλιο, νερό ή όξινα στοιχεία όπως ιδρώτας, ενώ οποιοδήποτε προστατευτικό στοιχείο του προϊόντος όπως ζελατίνες ή ταινίες ασφαλείας πρέπει να διατηρηθεί.

Οποιοδήποτε επιπλέον δώρο έχει δοθεί μαζί με το προϊόν, πρέπει να επιστραφεί και αυτό, διαφορετικά η αξία του αφαιρείται από το επιστρεφόμενο ποσό.

Για οτιδήποτε δεν έχει αναφερθεί στα παραπάνω, ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησής τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Διάταξη των ανωτέρω όρων η οποία κατά διαπίστωση είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο, η παύσει η ισχύ της, παύει αυτοδικαίως και η ισχύ της από το παρόν και αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων σε καμία περίπτωση. Οι ανωτέρω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ διαχειριστή του ιστοχώρου και επισκέπτη/χρήστη, και δεσμεύει μόνο αυτά τα 2 μέρη.

Για την ισχύ της συμφωνίας αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών να έχει διατυπωθεί εγγράφως και να έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

Με τους παρόντες όρους χρήσης, συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών, ότι οποιαδήποτε διαφορά τυχών προκύψει από την εφαρμογή τους και την εν γένει χρήση του ιστοχώρου από τον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον αυτή δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.